Relacje inwestorskie

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Przedsiębiorstwa „Euro – Kas” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. 73-go Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000630214, NIP: 6431626463, REGON: 271096300, o kapitale zakładowym w wysokości 643.200,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”) informuje, że z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.1798, ze zm.) w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane Pani/Panu przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.) zarząd Spółki niniejszym po raz pierwszy wzywa Pana jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych znajdujących się w Pani/Pana posiadaniu w celu ich dematerializacji i zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy w terminie do dnia 31.01.2021 r.

Dokumenty akcji i odcinki zbiorowe akcji będą odbierane w siedzibie Spółki pod adresem: ul. 73-go Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00. Odbiór dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji może nastąpić od akcjonariusza działającego osobiście lub poprzez przedstawicieli ustawowych po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej.

Złożenie dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji potwierdzone zostanie pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wraz z odbiorem dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń akcjonariusza oraz czy akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz czy akcjonariusz wyraża zgodę na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku wypełnienia ww. oświadczeń w rejestrze akcjonariuszy zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Po dniu 01.03.2021 r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 01.03.2026 r.

Niniejsze wezwanie zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki www.eurokas.pl