Budowa abonenckiej stacji transformatorowej 630 kW

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na budowie abonenckiej stacji transformatorowej 630 kW przy ul. 73 Pułku Piechoty 1 w Katowicach

 1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  06.05. 2022 r., do godziny 23:59:59.

 1. Nazwa zamawiającego

Przedsiębiorstwo EURO-KAS SA .

 1. 73 Pułku Piechoty 1

40-467 Katowice

NIP: 643 16 26 463

 1. Miejsce i sposób składania ofert
  • Podstawowe dane o ofercie należy zamieścić w „Formularzu Oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, które na potrzeby wykonania zamówienia zawarły porozumienie/konsorcjum (dalej: konsorcjum).
  • Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Ofertę należy złożyć wyłącznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wymieniony w pkt 4. Dla zachowania ważności, składane oferty należy podpisać, opieczętować i wysłać w formacie PDF.
  • Oferent składa Zamawiającemu tylko jedną ofertę.
  • Oferent nie może wprowadzać zmian w złożonej przez siebie ofercie, ale może ją wycofać przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.
  • Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty na adres elektroniczny Zamawiającego wskazany w punkcie 4. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
  • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Wątpliwości, które mogą powodować wezwanie Oferenta do przedłożenia Zamawiającemu wyjaśnień i wyliczeń dotyczyć mogą w szczególności:
 2. wykonalności danej oferty przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. zapewnienia terminowości wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę drogą elektroniczną

h.kalwa@eurokas.pl

 1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie ogłoszenia

Henryk Kałwa

 1. Numery telefonów osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Tel. +48 32 356 1000  mob. +48 601868586

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na budowie abonenckiej stacji transformatorowej (800kVA) przy ul. 73 Pułku Piechoty 1 w Katowicach

 • Okres trwania umowy: 30 wrzesień  2022 r.
 1. Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

 1. Nazwa kodu CPV

Instalowanie transformatorów elektrycznych

 1. Kod CPV

45317200-4

 1. Miejsce realizacji zamówienia

40-467 Katowice ulica   73 Pułku Piechoty 1 nr działki  3813/55

 1. Termin związania ofertą
  • Oferta będzie dla Oferenta wiążąca w okresie co najmniej 30 dni od wygaśnięcia terminu składania ofert.
  • Oferent może podać dłuższy okres związania ofertą.
 2. Cel zamówienia

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej na potrzeby działania dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych o mocy do 137 kW..

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – istotne postanowienia umowy
  • Przedmiotem zamówienia jest:
 2. Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej (część abonencka i część sieciowa) z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami, uzgodnieniami i decyzjami,
 3. Etap II: obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wg dokumentacji projektowej (część abonencka) opracowanej w Etapie I.
  • Okres trwania umowy: 30 września 2022 r.
  • Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1.b. będzie realizowany w Katowicach przy ul.

73 Pułku Piechoty 1

 • Przedmiot zamówienia powinien zostać przeprowadzony zgodnie z:
 1. warunkami przyłączenia nr WP/090497/2021/O11R07.
 2. Ustawą z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 4. innymi przepisami i normami branżowymi związanymi z przedmiotem zamówienia a obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Wynagrodzenie wskazane w ofercie przez Wykonawcę obejmuje pełen przedmiot zamówienia którym mowa w pkt 1.
  • Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. Kryteria oceny ofert
  • Cena netto (bez VAT).
  • Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich, w wartościach bez VAT oraz z VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty, z uwzględnieniem drugiego miejsca po przecinku, cyframi oraz słownie, a także powinny uwzględniać całość czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do niego.
 6. Sposób oceny ofert
  • Zamawiający dokona oceny ofert, kierując się punktowym systemem oceny kryteriów, wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania jest 100 punktów):
  • Punktacja za oferowaną cenę netto będzie obliczana wg następującego wzoru (maksymalnie do uzyskania 100 pkt):

 

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów z oceny oferty pod kątem wszystkich wymienionych w pkt 15 kryteriów.
 1. Harmonogram procedury wyboru wykonawcy i realizacji zamówienia
  • Planowane terminy procedury wyboru wykonawcy i realizacji zamówienia:
 2. Od 21. 04. 2022 r. do 06.05.2022 r. – opublikowanie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym oraz przygotowanie ofert i złożenie ich Zamawiającemu przez Oferentów;
 3. w dniu 09.05.2022 r., o godz. 9:00 – otwarcie ofert, analiza ofert przedstawionych przez Oferentów, wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o wyniku postępowania;
 4. do 11.05.2022 r. – zawarcie umowy.
  • Bieg terminu na składanie ofert rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia Zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.
  • Oferty dostarczone po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 5. Zmiany treści zapytania ofertowego
  • Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie upubliczniona w sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe, wraz z podaniem nowego terminu na składanie ofert, jeśli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 6. Pytania i wyjaśnienia
  • Dopuszcza się wystąpienia Oferentów z zapytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej. Zapytania przekazywane są drogą elektroniczną.
  • Zapytania Oferentów mogą być zadawane nie później niż w terminie trzech dni roboczych przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Dni robocze to: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Odpowiedzi na zapytania zadane przez Oferentów Zamawiający udziela w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia zapytania.
  • Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 8. Przedstawią aktualny na dzień składania oferty odpis, wypis lub inny dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej (z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru).
 9. Złożą zgodne ze wzorem Załącznika nr 2 do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzająca programem operacyjnym,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu wskazanym powyżej.
 2. Warunki dodatkowe
  • Do oferty należy dołączyć kopię świadectw kwalifikacji G1 E/D pracowników Wykonawcy, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu postępowania.
  • Do oferty należy dołączyć kserokopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osoby pełniącej nadzór nad pracą pracowników Wykonawcy.
  • Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy.
  • Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę, po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty przedstawi, przed zawarciem umowy, dostarczy kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na jednostkowe zdarzenie w wysokości min. 100 000,00 PLN oraz sumę gwarancyjną w wysokości min. 300 000,00 PLN.
 3. Opis sposobu przygotowania ofert
  • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej w formacie pdf wypełniając „Formularz Ofert” oraz wszystkie oświadczenia i zobowiązania wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim, zaś cena wyrażona w złotych polskich.
  • Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  • Oferta Oferenta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców właściwego dla formy działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta – lub przez osobę upełnomocnioną, wraz z załączeniem kopii upoważnienia.
  • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Unieważnienie postępowania
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, na każdym etapie postępowania, bez podawania jego przyczyny, w szczególności w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:
 5. Brak co najmniej jednej oferty spełniającej kryteria zapytania ofertowego;
 6. W przypadku, gdy cena najniższej złożonej oferty przewyższa zakładany na wykonanie przedmiotu zamówienia budżet Zamawiającego.
 7. Wykluczenia
  • Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 8. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
 9. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji;
 10. zawiera tzw. „rażąco niską cenę” – zgodnie z definicją określoną w ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 11. oferent nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego do przekazania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 12. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 13. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzająca programem operacyjnym,
 14. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 15. Zamawiający (beneficjent)

Nazwa: Przedsiębiorstwo EURO-KAS SA

Adres: ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice

Numer telefonu: 601868586

NIP: 643 16 26 463

 1. Załączniki do Zapytania

Wzór Załącznika nr 1 Formularz Oferty

Wzór Załącznika nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wzór Załącznika nr 3 Oświadczenie o niewystępowaniu powiązań Oferenta z Zamawiającym

Załącznik nr 4 Warunki przyłączenia  nr.  WP/090497/2021/O11R07.